Voorwaarden

Voorwaarden


In praktijk Strik worden de voorwaarden voorafgaand aan de eerste behandeling persoonlijk met u doorgenomen en ondertekend middels een behandelovereenkomst conform de voorwaarden van de beroepsvereniging.

Colofon


Het copyright van deze site ligt bij Praktijk Strik.

Disclaimer

Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid tijdens het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie verouderd, incorrect en/of incompleet zijn. In geen geval is  praktijk Strik aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website.

Internetsites en/of infobronnen van derden

Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Praktijk Strik heeft geen zeggenschap over deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze informatiebronnen en/of internetsites.

Persoonsgegevens

Jouw privacy als bezoeker van deze website wordt gerespecteerd. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt, zal vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan je verzoek. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Meer informatie vindt je in de privacyverklaring.

Fotografie

Op de foto's van deze website rust copyright. De foto's zijn o.a. gemaakt door FXworks.

Privacy


Lees de privacyverklaring door. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Praktijk Strik hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten en gebruikers van haar website. Ze draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren we binnen de praktijk een aantal waarden.

 • Informeren: Praktijk Strik wil je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt zowel mondeling als via deze privacyverklaring.
 • Verzameling gegevens beperken: Er wordt gelet om de informatieverzameling zoveel mogelijk te beperken, alleen voor datgene waar het voor nodig is.
 • Gegevens blijven 'achter slot en grendel': De gegevens worden niet gedeeld en ook niet ingezet voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen: Praktijk Strik heeft passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.
 • Openheid: Je kunt je dossier te allen tijde inzien, corrigeren, laten verwijderen of een kopie ontvangen.

In de privacyverklaring kun je lezen hoe Praktijk Strik je recht op privacy beschermt en respecteert.

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Certificering

Praktijk Strik voldoet aan de algemene verordering gegevensbescherming vastgelegd in ISO 27001, ISO 27018 en NEN 7510

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij Praktijk Strik achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Praktijk Strik bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan haar worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens worden bij Praktijk Strik verzameld:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners
 • Dag en tijdstip van je afspraak
 • Betaling gegevens
 • IP-adres (bij het versturen van een webformulier)

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Praktijk Strik is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. De cliëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen we als volgt:

 • Het gebruik van je gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
 • Voor het bijhouden van je dossier.
 • Voor het inplannen van een afspraak.
 • Voor het bijhouden van de door jou aangegeven voorkeuren.
 • Voor het opstellen van een factuur.
 • Voor de bewaking van de eigen kwaliteit.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, mits anoniem.
 • Het uitvoeren van overige door je gevraagde diensten.
 • Je informeren welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de therapeut maar ook via een folder en uiteraard ook via deze website.
 • Iedereen die binnen de praktijk van Praktijk Strik werkzaam is, is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Gegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Als je toestemming hiervoor hebt gegeven, mondeling of schriftelijk.
 • Het noodzakelijk is voor het verlenen van goede complementaire zorg discipline energetische therapie.
 • Het noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te komen.

Beveiliging

Praktijk Strik neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Statistieken worden op de website bijgehouden, dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Bij het versturen van een webformulier wordt je IP adres vermeld.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens


Dossier (bewaartermijn)

Voor het (zorg)dossier is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de therapeut. Je hebt het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard horen te blijven.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring aan je dossier.
 • om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken bij Praktijk Strik. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, je curator of mentor).

Telefonisch contact

Om de privacy te waarborgen wordt tijdens een consult geen telefoon opgenomen. Heb je een spoedgeval en bel je het mobiel nummer dan laat Praktijk Strik gelijk weten of het op dat moment mogelijk is om privacygevoelige informatie te bespreken.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Praktijk Strik heeft de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de therapeut doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of van een derde.

Uitwisseling gegevens

Praktijk Strik wisselt geen directe gegevens uit met (huis)arts/(mede)behandelaar(s), alleen op uitdrukkelijk verzoek van jou. Dit wordt gedaan door een overdrachtsinformatiebrief. Deze wordt persoonlijk aan jou overhandigd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Praktijk Strik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Praktijk Strik behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Richtlijnen


Om jou een indruk te geven welke richtlijnen door ons worden gehanteerd, volgen hieronder enkele:

 • Ik werk conform de Nederlandse wetgeving (o.a. AVG oftewel GDPRWGBOWkkgz).
 • Ik werk met een intake, behandelplan en evaluatie.
 • Ik behandel je aandoening/klacht/ziekte alleen indien je voor hiervoor vooraf een arts hebt geraadpleegd.
 • Ik werk complementair, ofwel de voorgeschreven behandeling door (huis)arts/zorgverlener(s) wordt ondersteund.
 • Ik schrijf geen medicijnen aan je voor.
 • Ik onderschrijf het belang dat je meldt bij je (huis)arts/zorgverlener(s) dat je gebruik maakt van deze therapie. Geen verplichting.
 • Uitsluitend wordt je in geklede toestand behandeld.
 • Kinderen worden alleen behandeld in het bijzijn van een ouder(s) / verzorger(s).
 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Complementaire Kwaliteit Therapeuten en bij koepelorganisatie RBCZ.
 • Ik heb een privacyverklaring en algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel.
 • Ik val onder de bepalingen van de criteria van de beroepsvereniging alsmede onder de klachtenregeling van CKT en aangesloten bij geschillencommissie GAT.
 • Ik attendeer je erop dat je lid kunt worden van de cliëntenorganisatie vereniging Zorgklant Nederland. Zij komen op voor jou belang als cliënt in de zorg.

(on)tevreden?!


Zorg is mensenwerk. Daarbij gaat het vaak goed, helaas kan het ook wel eens anders lopen. Ben je (on)tevreden? Laat het mij weten!

Ben je ontevreden? Dan stel ik het op prijs als je dit met me bespreekt. Wanneer ik op de hoogte ben van je onvrede, kunnen we samen kijken hoe dit op te lossen.

Is dit lastig voor je of kom je er met mij niet uit, dan kun je je klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met je naar een oplossing van je klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt een klacht indienen bij GAT.

Bij het tuchtcollege kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. Een tuchtcollege kun je  zien als een kwaliteitsbewaking van de beroepsorganisatie. Tuchtcollege binnen de complementaire zorg is anders dan de bekende tucht bij BIG-geregistreerden, dit omdat geen wettelijk kader is voor andere zorgprofessionals dan  BIG-geregistreerden. 

Wil je informatie of een advies bij een vraag of klacht?

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze geven informatie en advies indien je een vraag of klacht hebt over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen je wel verder. Ze informeren je over de mogelijkheden om je klacht op te lossen, ze beantwoorden je vragen en helpen je met praktische tips. Je vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).